שעות תמיכה טלפונית במעבדה :

             16:00 - 18:00

 טל : 09-8850088

 פקס : 09-8850357

 מייל : gama@gsupport.co.il

 

 

 

         

תמיכה והורדות

 

                                                                                   

 

 

                       

תעודת אחריות

                                         המוצר
                                         יצרן
                                         תאריך רכישה
                                         מקום רכישה
                                         שם
                                         טלפון
                                         דואר אלקטרוני

                                                                                    

                                                                                                         תקנון אחריות ושירות

  1. האחריות ניתנת למוצר חומרה בלבד.

  2. תקופת האחריות למוצר מתחילה במועד הרכישה והיא למשך שנה אחת אלא אם צוין אחרת,(למעט מטען וסוללה שעליהם תחול אחריות למשך שישה חודשים).

 3. השירותים שיינתנו בתקופת האחריות הינם שירות תיקונים וחלפים.

  4. גאמא אופיס או מי מטעמם,לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף או תוצאתי מסוג כלשהו שיגרם לרוכש המחשב או לאחר כלשהו, לרבות אובדן הכנסה ,רווח מנוע, זמן מחשב מנוע,אובדן נתונים, פגיעה        במוניטין וכיו"ב, תהא עילת התביעה אשר תהא. בכפוף לאמור לעיל, אחריותה של גאמא אופיס לכל נזק, הפסד והוצאה שיגרמו לרוכש המוצר ו /או לאחר כלשהו ,תהייה מוגבלת לתקרה כוללת ומצטברת בגובה התמורה ששולמה בגין המוצר, כמפורט בחשבונית הרכישה,פרט לנזקי גוף אשר לגביהם לא תחול הגבלת האחריות דלעיל.

 5. גאמא אופיס או נציגיה לא היו אחראים לכל הפסד, נזק ו/או הוצאה שיגרמו לרוכש המוצר ו/או אחר כלשהו, כתוצאה מאובדן נתונים או תוכנות מחשב ולא ישאו בכל אחריות לשחזור נתונים .על כן, ממליצה גאמא אופיס לעשות  באופן סדיר גיבויים (  (backupלכל הנתונים והתוכנות.

 6. במקרה שלאחר מאמצים חוזרים, לא יעלה בידי גאמא אופיס להחזיר את המוצר למצב פעולה תקין, תהיה רשאית גאמא אופיס, לפי בחירתה, להחזיר ללקוח את המחיר הנקוב בחשבונית הרכישה או      להחליף את המוצר במוצר בעל ביצועים דומים. כל חלק פגום או מקולקל אשר יוחלף בתקופת האחריות יהיה לרכושה של גאמא אופיס .

7. האחריות לא תחול לגבי המפורט להלן :

  א. חלקים מתכלים.

  ב.פגמים או תקלות שנגרמו כתוצאה משימוש במוצר שלא בהתאם להוראות השימוש של היצרן ו/או חיבור המוצר לרשת שאינה 220V ו/או נזילת סוללות בתוך המוצר.

  ג. פגמים או תקלות שנגרמו כתוצאה מבלאי טבעי.

  ד. פגמים, תקלות או ביצועים מופחתים של המוצר, שנגרמו כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת גאמא אופיס כגון: נזק שהוסב למוצר לאחר הרכישה, בעיה הקשורה לרשת החשמל, פגיעת ברק או מתח           חשמלי גבוה,תקלה בקו הטלפון, שקע לא תקין, שימוש בחומרים מתכלים לא מתאימים ו/או שלא מתוצרת היצרן .

  ה. ביצוע תיקונים, שיפורים או התאמות במוצר, שלא על ידי מרכז השירות המוסמך של גאמא אופיס.

  ו. אם מספרו הסידורי של המוצר או פרטי המוצר נמחקו או הוסרו ממנו או מתעודת האחריות.

  ז. רכיבי תוכנה כלשהם, כולל תוכנה שהותקנה מראש במוצר.

  ח. מוצר אשר נמסר לתיקון לאחר תום תקופת האחריות לגביו.

 8. השירות יינתן אך ורק במרכז השירות המורשה , בכפוף להצגת חשבונית הרכישה המקורית, ע"י שירות איסוף מבית הלקוח באמצעות חברת שליחויות .

 9. שרות תיקון למוצרים לאחר תקופת האחריות יסופק כנגד תשלום על פי שיקול דעתה של גאמא אופיס.